Vilkår og betingelser for salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt:

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer, afgivet af GEOVENT A/S (herefter kaldet GEOVENT), medmindre der er indgået anden skriftlig aftale herom.

1.2 Den købende/bestillende kunde er i det følgende benævnt “Køber”. GEOVENT og Køber benævnes under et “Parter” eller “Parterne”. Ingen slutkunde/slutbruger kan stilles bedre, end hvad der gælder for Køber i nærværende betingelser.

2. Aftalers indgåelse:

2.1 GEOVENT bliver tidligst aftaleretligt forpligtet overfor Køber, når Køber har modtaget GEOVENT’ skriftlige ordrebekræftelse eller der er foretaget levering. Dette gælder uanset om der er fremsendt tilbud, eller afgivet anden lignende erklæring, og uanset om Køber har afgivet accept herpå.

2.2 Køber er selv ansvarlig for rigtigheden af oplysninger og specifikationer i bestillinger, herunder angivelser på tegninger og lignende materiale.

3. Fuldmagt:

3.1 Ingen selvstændig person/selskab, uanset om denne optræder som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte GEOVENT, uden skriftlig aftale herom.

4. Priser:

4.1 Alle priser i henhold til udarbejdede prislister er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage.

4.2 Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at GEOVENT, til enhver tid, uden varsel, kan foretage prisændringer i prislister, kataloger og tilbud.

4.3 Efter aftaleindgåelse er GEOVENT ligeledes berettiget til at regulere den afgivne pris, såfremt GEOVENTs produktions- og leveringsomkostninger er steget med 5% eller mere, i perioden fra afgivet ordrebekræftelse til levering sker. Dette gælder eksempelvis, men ikke udtømmende; ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger.

4.4 GEOVENT forbeholder sig ret til, ved køb under DKK 500,00 at opkræve et ekspeditionsgebyr på DKK 125,00. Ligeledes forbeholder GEOVENT sig ret til at opkræve faktureringsgebyr.

5. Leveringssted og leveringstid:

5.1 Leveringer sker som anført i ordrebekræftelsen; enten Incoterms 2010 DAP på ”den bekræftede leveringsadresse”, hvorefter køber bærer risikoen og alle yderligere omkostninger, eller Incoterms 2010 EXW, DK-Løgstrup, hvorefter køber – når varen er færdigbearbejdet og klar til levering – bærer risikoen og alle omkostninger ved levering, herunder transportomkostninger.
Ved levering DAP, vil køber opkræves minimum 125 DKK til dækning af fragt, håndtering og emballage.
Ved levering EXW, er Køber pligtig til – i god tid – at give meddelelse om, hvilken forsendelsesmåde han ønsker at anvende. I modsat fald er GEOVENT berettiget til at vælge transportmiddel og -rute.

5.2 Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, så har GEOVENT ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde: a) Force majeure, jf., punkt 10 b) Ved forsinkelse, som skyldes GEOVENTs underleverandører, transportører eller øvrige tredjemænd, c) Usædvanligt vejrlig og klimapåvirkninger, d) Arbejdskonflikter uanset årsag, e) Offentlige påbud eller forbud, som GEOVENT ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

5.3 I tilfælde af væsentlig forsinkelse er Køber berettiget til at hæve aftalen. Væsentlig forsinkelse kan ikke foreligge før mindst 30 dage efter aftalt leveringstid.

5.4 I tilfælde af, at køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtigelse, er GEOVENT berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende.

5.5 Endvidere er GEOVENT berettiget til at bortsælge eller oplagre varerne for købers regning. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko. Returnering af varer og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske på købers regning. Fragt samt paller, kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret. GEOVENT forbeholder sig ret til at opkræve et returgebyr på returnerede varer der ikke er fejlbehæftede fra GEOVENT eller vore leverandørers side.

6. Betaling og morarente:

6.1 Købesummen forfalder til betaling på det til enhver tid aftalte forfaldstidspunkt. Dette gælder også selvom levering ikke kan ske som aftalt, hvis dette skyldes Købers forhold.

6.2 Betaler Køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke GEOVENTs forhold, er GEOVENT berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 1,5% per påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser, ligesom GEOVENT er berettiget til at ophæve aftalen.

6.3 Ved Købers betalingsmisligholdelse, er GEOVENT ligeledes berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til Køber. Dette gælder også selvom leverancerne har en indbyrdes sammenhæng.

6.4 GEOVENT er til enhver tid berettiget til overfor Køber at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, og øvrige omkostningers, rettidige betaling.

6.5 GEOVENT er berettiget til, helt eller delvist, at overdrage fordringer mod Køber til tredjemand uden særskilt indhentet samtykke fra Køber.

7. Ejendomsforbehold:

7.1 GEOVENT beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af GEOVENT på Købers vegne.

7.2 Indtil ejendomsretten er overgået til Køber, skal produkterne forsikres af Køber og opbevares særskilt. Køber forpligter sig til ikke, uden GEOVENTs samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til Køber. Køber må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

8. Mangler, reklamation og undersøgelsespligt:

8.1 Det leverede er alene omfattet af en egentlig garanti, hvis Køber har fået udleveret særskilt garantidokument herom, ligesom en eventuel garanti alene gælder i 1 år efter levering. Garantien omfatter under alle omstændigheder ikke elektriske kabler, hydraulik-, trykluft- og udsugningsslanger, sliddele samt normal slitage og forringelse.

8.2 GEOVENT er herudover alene ansvarlig for produkter som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af GEOVENT.

8.3 GEOVENTS mangelsansvar gælder kun, såfremt varerne er forsvarligt opbevaret, og af Køber anvendt korrekt og til sædvanlig brug ifølge vore specifikationer. GEOVENT er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering/installation foretaget af Køber, ændringer foretaget uden vort skriftlige samtykke, eller reparationer, som Køber har udført på mangelfuld måde.

8.4 Køber henvises til at følge eventuelle brugervejledninger, kataloger og brochurer, for det leverede, og til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for det leverede.

8.5 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen, og altid inden det solgte tages i brug, bearbejdes eller indbygges, gennemgå og undersøge det leverede for at sikre sig at dette er funktionsdygtigt og overensstemmende med de udleverede beskrivelser/specifikationer.

8.6 Køber er pligtig til straks og senest 8 dage efter levering, at reklamere over eventuelle mangler. Overholder Køber ikke denne frist, fortabes retten til at gøre enhver mangelindsigelse gældende.

8.7 Er varen behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er GEOVENT forpligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning, jf. dog det i pkt. 14.3 anførte. Transport-, forsikrings-, rejse-, montage-, og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af Køber.

9. Produktansvar:

GEOVENT er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af vore varer, såfremt det kan bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelse ved en af GEOVENT leveret vare samt det bevises at varen er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og der er årsagssammenhæng og adækvans mellem skaden og defekten.

GEOVENT kan ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, indirekte eller afledte tab.

10. Force majeure:

10.1 I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, bliver hindret eller forsinket af begivenheder udenfor GEOVENTs kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, epidemier, transportvanskeligheder, eller anden tredjemands svigt, herunder en leverandørs eller (under)producents insolvens, eller lignende, kan GEOVENT ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere Købers ordre efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.

11. Produktinformation:

11.1 De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende karakter, og GEOVENT påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til det.

12. Beskyttelse af rettigheder:

12.1 Køber opnår ingen ret til GEOVENT industrielle rettigheder ved nærværende aftale, og Køber er uberettiget til at anvende oplysninger om produktet og/eller produktet på en måde, der krænker GEOVENTs rettigheder. Køber er ansvarlig for, at produkter fremstillet efter Købers anvisninger ikke krænker 3. mands ret.

13. Tegninger og beskrivelse:

13.1 Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende materialet eller fremstilling heraf, som før eller efter aftalens indgåelse er overladt køber tilhører GEOVENT og kan ikke uden samtykke fra os anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til 3.mands kundskab. Materialet skal på vort forlangende returneres.

14. Ansvarsfraskrivelse- og begrænsning

14.1 I det omfang andet ikke fremgår af parternes aftale, er GEOVENT erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler. GEOVENT kan ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, indirekte eller afledte tab.

14.2 GEOVENTs samlede erstatningsansvar, herunder mangelsansvar og produktansvar, beløbsbegrænses imidlertid, hvor lovgivningen tillader det, til et maksimum på DKK 5.000.000.

14.3 Erstatningsansvaret for eventuelle mangler og/eller forsinkelser kan dog aldrig overstige fakturabeløbet for den leverance som et eventuelt ansvar vedrører.

14.4 Skader, som Køber mener at kunne drage GEOVENT til ansvar for, skal straks påberåbes skriftligt overfor GEOVENT, og senest 1 år fra skadens indtræden.

15. Tvister

15.1 Enhver tvist, der måtte opstå mellem Parterne, skal – hvis ikke sagen kan afgøres i mindelighed – afgøres ved voldgift, medmindre GEOVENT bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de ordinære domstole. Alle tvister skal afgøres i henhold til disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser og i øvrigt efter dansk ret.
15.2 Hvis sagen afgøres ved de ordinære domstole, skal sagen anlægges ved GEOVENTS hovedkontors værneting, uden hensyn til hvor Køber bor eller opholder sig.