Bæredygtighed

Geovent i harmoni

Vi ønsker at drive Geovent i harmoni og balance med vores interessenter og samfundet som helhed.
Som en del af dette har vi udviklet en række politikker, der fastlægger de generelle retningslinjer for vores forretningsdrift, herunder en ESG-politik, der blandt andet omhandler bæredygtighed, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Disse politikker fastsættes af forretningsudvalget og godkendes af bestyrelsen. Vi udvikler løbende vores politikker og forbeholder os ret til at ændre dem efter behov. Politikkerne er nedfældet i Geovents vision, strategier og planer.

Specifikt respekterer ESG-politikken den gældende lovgivning, som vi altid overholder. Derudover arbejder vi løbende på at støtte FN’s 17 verdensmål.

FN17, Geovent
ESG

ESG-politik

ESG står for “Miljø, Social og Governance.” Vi arbejder ud fra begrebet “bæredygtig forretningsudvikling” og balancerer bæredygtighed med sund forretningspraksis.
Vores udgangspunkt er den gældende lovgivning, som vi altid overholder.
Derudover arbejder vi løbende på at understøtte FN’s 17 verdensmål i videst muligt omfang.
Når vi definerer vores handlinger, tager vi udgangspunkt i verdensmålene, samtidig med at vi sikrer, at vores forretning udvikler sig positivt – på alle måder.
Vi prioriterer vores indsats for verdensmålene efter, hvilke aktiviteter vi forventer vil have størst effekt ud fra de ressourcer, vi har til rådighed.

Syn

Vi ønsker at være en virksomhed, der opererer bæredygtigt og i harmoni med miljøet.
Vi vil have konstant vækst i aktiviteterne, samtidig med at vi reducerer vores relative klimaaftryk.
Vi vil gøre en social indsats og hjælpe med at forbedre mulighederne for mennesker omkring os og medarbejdere i vores virksomhed.
Vi vil passe på arbejdsmiljøet, så færre bliver syge af at gå på arbejde. Vi vil arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet og sikre, at alle behandles anstændigt.

Strategi

Vi vil bruge vores ESG-ressourcer til at opnå størst mulig effekt baseret på de ressourcer, vi har til rådighed.

Derfor har vi valgt interventioner, der understøtter verdensmålene, hvor vi kan gøre den største forskel.
Nedenfor beskriver vi kort, hvilke verdensmål vi primært vil arbejde med. Bemærk, at nogle handlinger understøtter mere end ét verdensmål – og nogle understøtter verdensmål, som vi ikke har defineret som vores primære fokus.

Vi har en direkte reference til FN’s 17 bæredygtighedsmål
Vi har besluttet at fokusere på:

SDG 3 – Sundhed og trivsel

“Vi skal sikre sunde liv og fremme trivsel for alle og i alle aldre”

Vi fokuserer på,
• nedbringelse af antallet af dødsfald som følge af forurening på og omkring arbejdspladserne.

Vi vil sikre
• øget bevidsthed om følgerne af eksponering for forurening på arbejdspladsen.
• øget bevidsthed om produkter, der fjerner forurening fra arbejdspladser, og produkter, der forurener den udsugede luft.
• øget brug af sådanne produkter.
• øget uddannelse og træning i korrekt brug af produkterne.

SDG 8 – Anstændige job og økonomisk vækst

“Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle”

Vi fokuserer på,
• hjælpe unge med at få et job, uddannelse og erhvervsuddannelse, beskytte arbejdstagernes rettigheder og skabe sikre arbejdsmiljøer.

Vi vil sikre
• at flere unge får et job, en uddannelse og en erhvervsuddannelse – også dem, der har svært ved at få et job.
• at medarbejderne i vores og vores interessenters virksomheder arbejder i et sundt og godt arbejdsmiljø under ordentlige forhold.

SDG 12 – Ansvarlig produktion og forbrug

“Vi skal sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre”

Vi fokuserer på
• bæredygtig anvendelse og forvaltning af naturressourcer, ansvarlig håndtering af kemikalier og affald og reduktion af affald.

Vi vil sikre
• at der tilbydes produkter, der reducerer udvindingssystemernes kulstofaftryk.
• at brugen af naturressourcer reduceres.
• at mængden af affald reduceres.
• at det producerede affald behandles ansvarligt.

Geovents bæredygtighedsrapport

Vi har forpligtet os til at lave en årlig ESG-rapport, der beskriver resultaterne fra det forgangne år og de mål og initiativer, der er afgørende for de kommende år.

Som en del af denne forpligtelse har vi tilsluttet os Science Based Targets-initiativet (SBTi) sammen med mere end 4.000 virksomheder over hele verden.

Videnskabsbaserede mål giver virksomhederne en klart defineret vej til at reducere drivhusgasemissionerne, hvilket hjælper med at forhindre de værste virkninger af klimaændringer og fremtidssikre forretningsvækst.

Målene betragtes som “videnskabeligt baserede”, hvis de er i overensstemmelse med, hvad den nyeste klimavidenskab anser for nødvendigt for at opfylde målene i Parisaftalen.

Vi har tilsluttet os SBTi for at sikre, at vi ønsker at gøre en indsats for at nå Parisaftalen ved at reducere vores CO2-udledning. Samtidig ønsker vi at inspirere andre virksomheder til at gøre det samme.

Som SMV har vi forpligtet os til at reducere vores CO2-udledning i Scope 1+2 med 42% fra 2021 til 2030. Vi forventer at vokse vores forretning med omkring 80% fra nu af og frem til 2030, hvilket er taget med i beregningen.

Den største del af vores udledning kommer dog fra Scope 3. Vi har forpligtet os til at måle og registrere vores Scope 3-udledninger, og det vil vi også arbejde på at reducere, selvom det ikke er et krav.

Samtidig vil vi hjælpe andre med at reducere deres CO2-udledning, ved at dele vores viden og ved at promovere produkter, der reducerer CO2-udledningen.

Science based targets

Download venligst

vores ESG-rapport for yderligere information.

2022